com configurar la carpeta d'entrada inteligent de llegits?...evitar duplicitats

Com configura carpeta inteligent no llegits per evitar duplicitats?

Unfortunately the Smart Folders are not configurable.